แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ แบบ 9101-3
แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ แบบ 9101-3 เพิ่มเติม
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
สมุดบันทึกค่าแรงงาน บช.11
สรุปการจ่ายค่าแรงงาน บช.12
สรุปการเบิกจ่ายโครงการ 9101
ขั้นตอนการหักภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
แนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
วิธีคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2561
 
 
 
 
 
หน้า 1>>2>>3>>4>>5>>6>>7>>8>>9>>10>>11>>12

 
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
อำเภอเสนา
ตำบลบ้านกระทุ่ม
ภาพถ่ายแปลงนาเกษตรกร
ตำบลบ้านแพน
ตำบลบ้านแถว
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ตำบลเจ้าเจ็ด
ตำบลชายนา
 
ตำบลสามกอ
ตำบลสามตุ่ม
 
ตำบลบางนมโค
ตำบลลาดงา
 
ตำบลหัวเวียง
ตำบลดอนทอง
   
ตำบลมารวิชัย
ตำบลบ้านหลวง
 
ตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลเจ้าเสด็จ
 
ตำบลรางจรเข้
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
       
อ่านต่อ>>
 
                     
 
กษ.02 ระดับอำเภอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
     
     
     
       
       
       
       
   
 
                 
การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหัวเวียง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหัวเวียง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหัวเวียง
หนอนหัวดำมะพร้าว
การกำจัดเชื้อราในนาข้าว
โรครากเน่า
โรคแคงเกอร
โรคทริสเตซา
โรคใบแก้ว
โรคใบแก้ว โรคข้าว โรคเน่าคอดิน โรคเมล็ดด่าง โรคราน้ำข้าว โรคราสนิมขาวในผักบุ้ง โรคเหี่ยว
   
   
   

 
อำเภอเสนา
ตำบลบ้านกระทุ่ม  
การกสิกรรมมูลค่าพืชเศรษกิจที่สำคัญ สถิติการเพาะปลูก พื้นที่ปลูก
ตำบลบ้านแพน
ตำบลบ้านแถว
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี2559/2560
ตำบลเจ้าเจ็ด
ตำบลชายนา
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ปี2559/ 2560
ตำบลสามกอ
ตำบลสามตุ่ม
จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ตำบลบางนมโค
ตำบลลาดงา เทคโนโลยีโดยทั่วไป
ตำบลหัวเวียง
ตำบลดอนทอง
พื้นที่จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำบลมารวิชัย
ตำบลบ้านหลวง
ลักษณะ/เกษตรกรรมโดยทั่วไปของอำเภอเสนา
ตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลเจ้าเสด็จ
จำนวนครัวเรือนและเกษตรกร จำแนกตามสิทธิ์ที่ดินทำกิน
ตำบลรางจรเข้
   
   
 
   
 
       
       
       
       
           
อ่านต่อ>>
 
                         
 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
โครงการศาลาเรียนรู้
แปลงใหญ่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
แผนปฏิบัติงานรายแปลงประจำปีงบประมาณ ปี 2560
การประชุมเครือข่าย ศพก.
   
การประเมินและจัดลำดับ ศพก.
 
แนวทางการพัฒนา ศพก.
   
แบบสรุปข้อมูล ศพก.
 
 
 
 
 
 
     
       
       
       
       
 
อ่านต่อ>>
 
อ่านต่อ>>
 
                 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยย้อนยุคเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ผักสวย รวงข้าวใส ไร้สารตกค้าง
วิสาหกิจชุมชนปั้มน้ำมันชุมชนตำบลมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลชายนา
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตำบลมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนไตรธนะวารีทิพย์ บ้านกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองมโนราห์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำการเกษตรตำบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกล้วยเบรกแตก
วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาแดงร่วมใจพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเพาะปลาสวยงามเจ้าเสด็จ
วิสาหกิจชุมชนเศราฐกิจพอเพียงบ้านคลองลาว
วิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเจ้าเสด็จ
วิสาหกิจชุมชนค้าน้ำมันและอุปกรณ์การเกษตรชายนา
วิสาหกิจชุมชนบ้านรางกระเดื่อง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกร้าหวายป้าทุเรียน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรตำบลสามกอ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกร้าหวายป้าแสวง
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสำเภอทอง
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทแม่รัตนา
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองมอญ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้ามารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบันได้ช้าง
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่ทองใบ
วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตำบลบ้านแพน
วิสาหกิจชุมชนวู๊ด แอนด์ แบมบู
วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านมาบศาลา
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรรินรณี
วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านดอนทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษ (บ้านแพน)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสาลีร่วมใจ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
อ่านต่อ>>
 
 
   
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตข้าว
 
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตผักบุ้ง
 
แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
แผนที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าว
 
แผนที่แสดงชุดดิน
 
แผนที่แสดงพื้นที่นาข้าว
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
อ่านต่อ>>
     
อ่านต่อ>>
 

 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ  
รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
กลุ่มความพร้อมปานกลาง
ข้อมูลสมาชิก
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มความพร้อม
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฯ
รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มความพร้อมมาก
 
รายชื่อปราชญ์เกษตร
 
 
 
 
   
 
     
     
     
     
       
       
       
       
 
อ่านต่อ>>
 
อ่านต่อ>>
 
                 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (19 ธันวาคม 2559)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนพฤษภาคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (29 ธันวาคม 2559)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนมิถุนายน 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (5 มกราคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนกรกฎาคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (10 มกราคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนสิงหาคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (19 มกราคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนกันยายน 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (24 มกราคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนตุลาคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (8 กุมภาพันธ์ 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนพฤศจิกายน 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (15 กุมภาพันธ์ 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2560 (เดือนธันวาคม 2560)
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (23 กุมภาพันธ์ 2560)
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60 (1 มีนาคม 2560)
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2559/60
 
     
อ่านต่อ>>
 
 
ทำเนียบ smart farmer ต้นแบบ  
องค์ความรู้ Smart farmer
กรรมการศูนย์ศัตรูพืช
การเพิ่มผลผลิตข้าวและการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย
ข้อมูลการปลูกข้าวจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ
เทคนิคการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน

การบริหารจัดการองค์กร

บทบาทและภารกิจของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
การทำไร่นาสวนผสม
แบบติดตามนิเทศงานโครงการ ศจช.
 
แบบรายงานผลการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ    
     
     
     
     
     
     
     
 
อ่านต่อ>>
 
อ่านต่อ>>
 
                 

ชี้แจงติดตามงานมาตรการที่ 4
ตำบลมารวิชัย


กระทรวงพลังงาน
ติดตามเศรษฐกิจพอเพียง

สนง.เกษตรเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

สนง.เกษตรเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

สสก.1 และ สนง.อย.
ติดตามผลการดำเนินงาน ศดปช.

สนง.เกษตรเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

สนง.เกษตรเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

สนง.เกษตรเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

เกษตรอำเภอเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

แผนยุทธศาสตร์
ปี 2561

สนง.เกษตรเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4

เกษตรอำเภอเสนา
ติดตามงานมาตรการที่ 4
     
     
       
5>4>3>2>1>ข่าวย้อนหลัง>>
 
       
       
       
หน้าที่ 3>หน้าที่ 2>หน้าที่ 1
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
 
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
 
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
 
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย