นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายนวนิตย์ พลเคน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายครองศักดิ์ สงรักษา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

                                                                                                                                                              รายละเอียด >>>>


 
 
ภาพกิจกรรมเดือนมกราคม 2566


ภาพกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ภาพกิจกรรมเดือนมีนาคม 2565


ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน 2565
       

ภาพกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565
       

ภาพกิจกรรมเดือนกันยายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือนธันวาคม 2565
       
     
ข้อมูลเพิ่มเติม >>>

>>
  ทำเนียบบุคลากร
>>
  โครงสร้างหน่วยงาน
>>
  ข้อมูลพื้นฐาน
>>
  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
>>
  ข้อมูล SF/YSF
>>
  ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
>>
  ทำเนียบ อกม. (ระดับอำเภอ)
>>
  ทำเนียบ ศพก.
>>
  ทำเนียบแปลงใหญ่
>>
  ข้อมูล ศจช.
>>
  ข้อมูล ศดปช.
>>
  การประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกพืช
>>
  การเผยแพร่ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
>>
 

บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ยังไม่สิ้นสุดการรับรอง(พืชอาหาร สมุนไพรและข้าว)
ได้แก่มาตรฐาน gap เกษตรอินทรีย์หรืออื่นๆ


คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค)>> 

 

             

>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
>>
   
 
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>


>>
ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. "Big Cleaning Day"
>>
   
>>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
>>
   
>>
กิจกรรม 5 ส.
>>
   
>>
รายงานความก้าวหน้าโครงการอยุธยาเมืองสะอาด 5 ส.
>>
   
>>
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละบุคคล
>>
   
>>
 
>>
   
>>
           
>>
           
>>
           
           
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

 
             

>>
  แบบคำร้องขอปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครัวเรือนเกษตรกร) 
>>
  แบบคำร้องขอปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นิติบุคคล) 
>>   แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน (วสช.) ปรับปรุง 2562
>>
  แบบคำร้องอื่นๆ
   
>>
  แบบคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
   
>>
  แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร
   
>>
  แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.)
   
>>
  แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
   
>>
  หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตร
   
>>
  หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเว้น ไม้ผลไม้ยืนต้น  (ใช้เฉพาะพื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แล้วเท่านั้น)
   
>>
  หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์
   
>>
  แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.01) 
   
>>
  แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.02)
   
>>
  แบบคำขอดำเนินกิจกำรต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03)
   
>>
  แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.04)
   
>>
  แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.05)
   
>>
  แบบคำร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.06)
   
>>
  แบบคำร้องทั่วไปวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.07)
   
>>
  แบบคำขอแจ้งรายละเอียดสินค้า/ บริการ ของวิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบสินค้า 01)
   
>>
   หนังสือการมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
             


 
             

 
             

 
             


   
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>


 
     
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  ศูนย์บริการฯ (ศ.02)
>>
  ภัยธรรมชาติ
>>
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
>>
  ทะเบียนสินทรัพย์
>>
  วิสาหกิจชุมชน
>>
  farmbook
>>
  คลินิกเกษตร
>>
  gap  online
>>
  เกษตรทฤษฎีใหม่
>>
  smart farmer
>>
  ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร DW
>>
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
>>
  สารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
>>
  โยนภาพข่าวกรมฯ
>>
  ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
>>
  ก.พ.ร คู่มือประชาชน
>>
  ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)      
>>
  สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร      
>>
  ประกันภัยธรรมชาติข้าว      
         
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
         
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>