อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิติโยภาส
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม|
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายชาตรี บุญนาค
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  วิสัยทัศน์
>>
  บทบาทหน้าที่
>>
  อัตรากำลัง
>>
  ที่ตั้งหน่วยงาน
>>
  ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
>>
  ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
>>
  ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
>>
  ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
>>
  แผน ผล การเยี่ยมเยียนระดับทีม (ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System)
   
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>ภาพกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2562


ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562


ภาพกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2562


ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562
     
     
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  ขอให้เกษตรกรหยุดการปลูกข้าว เพื่อการป้องกันพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้ได้รับความเสียหาย
>>
  ให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้ได้รับความเสียหาย
>>
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
>>
  การส่งเสริมการใช้น้ำมันไปโอดีเซล บี 100
>>
  เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝน
>>
  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2562
>>
  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62
>>
  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
>>
  การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
>>
  การรับสมัครเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร
>>
  หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
>>
  ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
>>
  แบบฟอร์มการขอรับรอง GAP พืชและพืชอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ ณ 31 มกราคม 2562
>>
  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย
และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกรณ
>>
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
 
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

 
             

 
             

 
             

>>
  โครงการขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
>>
  แผนพัฒนาการเกษตร
>>
  SWOT
>>
  ข้อมูลพื้นฐาน
>>
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
>>
  ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
>>
  การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)
>>
  ผลงานดีเด่นเข้าประกวด
 
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  โครงการนาแปลงใหญ่  
>>
  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย  
>>
  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  
>>
  การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง   
>>
  การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกร  
>>
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
>>
  แบบฟอร์มการขอรับรอง GAP พืชและพืชอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ ณ 31 มกราคม 2562
     
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  วิสาหกิจชุมชน
>>
  งานสถาบัน
>>
  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤกษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ " 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
>>
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
>>
  Young Smart Farmer
>>
  Smart Farmer
>>
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
>>
  ภัยธรรมชาติ
   
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
>>
  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
>>
  แจ้งเตือนภัยศัตรูพืช
>>
  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย
และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกรณ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  การเบิกจ่ายงบประมาณ/รายจ่ายประจำปี
>>
  การควบคุมภายใน
>>
  มาตรการประหยัดพลังงาน
   
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

   
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>


 
     
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
  ศูนย์บริการฯ (ศ.02)
>>
  ภัยธรรมชาติ
>>
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
>>
  ทะเบียนสินทรัพย์
>>
  วิสาหกิจชุมชน
>>
  farmbook
>>
  คลินิกเกษตร
>>
  gap  online
>>
  เกษตรทฤษฎีใหม่
>>
  smart farmer
>>
  ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร DW
>>
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
>>
  สารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
>>
  โยนภาพข่าวกรมฯ
>>
  ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
>>
  ก.พ.ร คู่มือประชาชน
>>
  ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)      
>>
  สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร      
>>
  ประกันภัยธรรมชาติข้าว      
         
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

>>
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
>>
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
>>
  สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
         
ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>