นางประทุม สีนากสุก
เกษตรอำเภอเสนา

081 - 9461933


นางไสลทิพย์ โชติพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลมารวิชัย , ตำบลลาดงา
089-5086942

นางสาวอริสา ฉายรัศมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลเจ้าเจ็ด , ตำบลเจ้าเสด็จ , ตำบลบ้านแพน , ตำบลเสนา
093-1241429

นางสาวมะลิ ทองคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลบ้านโพธิ์ , ตำบลหัวเวียง
083-0124712


นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลชายนา , ตำบลบ้านหลวง
ตำบลบางนมโค
089-0166741

นายสมเกียรติ แสงสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลบ้านกระทุ่ม , ตำบลรางจรเข้
ตำบลสามตุ่ม
086-3987705

นายสัณฑวุฒิ วิทยาภรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบพื้นที่ : ตำบลดอนทอง , ตำบลบ้านแถว
ตำบลสามกอ
098-5506086

นางสาวดุสิตตา ศรีกระจิบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธนิตานันท์ สีหวัฒน์รวี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางฉลวย อินทนาคา
พนักงานทำความสะอาด