นางประทุม สีนากสุก
เกษตรอำเภอเสนา


นางไสลทิพย์ โชติพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นางสาวอริสา ฉายรัศมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวมะลิ ทองคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นายสมเกียรติ แสงสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


นายสัณฑวุฒิ วิทยาภรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


นางสาวดุสิตตา ศรีกระจิบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธนิตานันท์ สีหวัฒน์รวี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางฉลวย อินทนาคา
พนักงานทำความสะอาด