>>
  การกสิกรรมมูลค่าพืชเศรษกิจที่สำคัญ สถิติการเพาะปลูก พื้นที่ปลูก
>>
  ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี2559/2560
>>
  ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ปี2559/ 2560
>>
  จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในภาคเกษตรกรรมเทคโนโลยีโดยทั่วไป
>>
  พื้นที่จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
>>
  ลักษณะ/เกษตรกรรมโดยทั่วไปของอำเภอเสนา
>>
  จำนวนครัวเรือนและเกษตรกร จำแนกตามสิทธิ์ที่ดินทำกิน
>>
  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2561/62
>>
  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2562