>>
  ทำเนียบ smart farmer ต้นแบบ
>>
  กรรมการศูนย์ศัตรูพืช
>>
  ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
>>
  ข้อมูลการปลูกข้าวจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ
>>
  โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน
>>
  บทบาทและภารกิจของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
>>
  แบบติดตามนิเทศงานโครงการ ศจช.
>>
  แบบรายงานผลการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
>>
  คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
>>
  รายงานผลการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2562
>>
  รายงานผลการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2562
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลหัวเวียง
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลมารวิชัย
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านโพธิ์
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านแพน
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านกระทุ่ม
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลลาดงา
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลชายนา
>>
  รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลดอนทอง