>>
  ขอให้เกษตรกรหยุดการปลูกข้าว เพื่อการป้องกันพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้ได้รับความเสียหาย
>>
  ให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้ได้รับความเสียหาย
>>
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
>>
  การส่งเสริมการใช้น้ำมันไปโอดีเซล บี 100
>>
  เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝน
>>
  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2562
>>
  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62
>>
  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
>>
  การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
>>
  การรับสมัครเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร
>>
  หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
>>
  ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
>>
  แบบฟอร์มการขอรับรอง GAP พืชและพืชอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ ณ 31 มกราคม 2562
>>
  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย
และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกรณ
>>
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
>>
  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
>>
  แจ้งปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63
>>
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562
>>
  แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63
>>
  การดำเนินงานตามมาตรการกำจัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต
>>
  แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่