>>
  คำแนะนำที่ 1 : แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อ
>>
  คำแนะนำที่ 2 : พืชใช้น้ำน้อยเหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง