นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60


นายสุรสีห์  เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60
และประชุมคณะกรรมการวางแผนการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำเวทีประชาคมฯ  
ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนปลูกข้าว การส่งน้ำและการประมง
ในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง และตำบลบ้านโพธิ์


นายสมเกียรติ  แสงสว่าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมประชุมผู้นำชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ
และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน


นายสุรสีห์  เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนางสาวอริสา  ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ และสวนรูปแบบต่างๆ
ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559


วันที่ 20 ตุลาคม 2559 อำเภอเสนาได้ทำพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรม   
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดบ้านแพน ตำบลสามกอ


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม       
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.


นายนนท์  สมานหมู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี
และ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560     
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.


   นางประทุม  สีนากสุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสนับสนุน   


นายนนท์  สมานหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการระดับตำบล 
สำรวจพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลชายนา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง


นายสัณฑวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการระดับตำบล
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่การเกษตรตำบลบ้านแถว


นายสุรสีห์ เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยเกษตรกรต้นแบบ ศพก.
ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน


นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการระดับตำบล
ออกตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.


นายนนท์ สมานหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการระดับตำบล
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่การเกษตรตำบลชายนา


  นางประทุม สีนากสุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นางสาวดุสิตตา ศรีกระจิบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


นายสุรสีห์ เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ เดินทางมามอบถุงพระราชทาน (น้ำท่วม)
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฏรที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.


      นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด
(เกษตรกรตำบลมารวิชัย และตำบลชายนา) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.


   นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกร
ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60


นายนนท์  สมานหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งผักไห่ (เกษตรกรตำบลลาดงา)
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด
(เกษตรกรตำบลบางนมโค ตำบลสามกอ ตำบลบ้านหลวง และตำบลสามตุ่ม) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.


 นายสมเกียรติ  แสงสว่าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด (เกษตรกรตำบลบ้านกระทุ่ม)
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด
(เกษตรกรตำบลดอนทอง และตำบลบ้านแถว (หมู่ที่ 7) )
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.


 นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา 
ให้การต้อนรับ ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา 
พร้อมด้วยนางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ร่วมชี้แจงเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60


นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการระดับตำบล
ออกสำรวจปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่
ที่ประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไข


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา 
พร้อมด้วยนายนนท์  สมานหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่การเกษตรตำบลหัวเวียง
และตำบลบ้านโพธิ์


วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.
นายโสภณ  คชพันธ์ นายอำเภอเสนา เกษตรอำเภอเสนา
ประชุมเพื่อชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ


นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายโสภณ  คชพันธ์ นายอำเภอเสนา เกษตรอำเภอ
ร่วมประชุมเนื่องจากชาวบ้านอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางสถานีสิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3
เรื่องการปรับเปลี่ยนการทำนา


นางประทุม สีนากสุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมอบรมวาดรูปแปลงด้วยโปรแกรม Qgis


วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วย นายสิริวิทย์  พงษ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร
และนายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา    
ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะมาเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย     


  นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา 
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้น้ำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรทราบถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร


 วันที่ 2 ตุลาคม 2559 เกษตรอำเภอเสนา
ได้ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านกรระทุ่ม
พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพกับบริษัทกลุ่มไทยรัฐ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


นายสัณฑวุฒิ  วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ออกตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.


วันที่ 26 กันยายน 2559
ท่านพลตรีเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
ได้มาตรวจเยี่ยมและแจกถุงยังชีพของกองทัพบกให้กับประชาชน
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน บริเวณริมตลิ่งคลองแม่น้ำน้อย


นายสมเกียรติ  แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ออกตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.


นางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกเห็ดขอนดำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.


นายนนท์  สมานหมู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยนางจันทร์จ้าว  โพธิ์สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวเวียง
ออกตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


นายสุรสีห์  เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วย นายนนท์  สมานหมู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา และเกษตรกรอำเภอเสนา จำนวน 30 คน
ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างขวัญ และกำลังให้ชาวนา

นางสาวอริสา  ฉายรัศมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนา
ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60


 นายนนท์  สมานหมู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยนางจันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ ประธานกลุ่มเกษตรกรข้าวนาแปลงใหญ่
ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร      


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
ประชุมในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
โครงการกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นางสาวอริสา  ฉายรัศมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนา
ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60


ายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
ร่วมอบรมโครงการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 -2564


   นางสาวอริสา  ฉายรัศมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นำเกษตรกร    Young Smart Farmer ศึกษาดูงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยมีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าต่อไป      


นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอเสนา ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนายโสภณ  คชพันธ์  นายอำเภอเสนา เป็นประธาน


  นางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560      
     

นายสัณฑวุฒิ  วิทยาภรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
และ
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60


เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา
ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60

  นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยนางสมทรง พันธุ์เขริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ
ติดตามเยี่ยมเยือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง