กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรทำนา ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ตรวจสอบสภาพน้ำในคลองชลประทาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรทำนา ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย พิธีมอบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรทำนา ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ขอพรปีใหม่ท่านเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมซักซ้อมการมอบปัจจัยการผลิตดครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ การจัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 มอบจักรยานเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2559
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาบรัฐบาล
ตรวจสอบพืชสวน (แตงกวา) ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน อวรพรปีใหม่ จัดเวทีและค้นหา smart farmer ต้นแบบ
อบรมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560 ประชุมบริหารจัดการน้ำ
อบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP

พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ปีที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 พิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ประจำปี 2560 โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ประชุมการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการผลิตปลาไทยปลอดไทยเพื่อการบริโภค ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ
การศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายโครงการเกษตร เกษตรทฤษฏีใหม่ ขึ้นทะเบียน/ปรังปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559 (ด้านพืช) การส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามป สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตรวจสอบพืชสวน (แตงกวา) ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. อบรมสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
สัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3 มอบปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
ประชุมข้าวเหลื่อมเวลา จัดทำเวทีประเมินและแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2560
ชี้แจงดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ผู้ตรวจราชการประทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานโครงการฯ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด PW ขึ้น/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ดำเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมยุวเกษตรกร
ดำเนินการการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556/60 (เพิ่มเติม) อบรมสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พิธีปลงผมเทศสอนนาค
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2 พิธีบรรพา - อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตำบลบ้านกระทุ่ม single command
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตำบลบ้านแพน

เสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ประชุมคณะกรรมการโครงการเยียวยาฯ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ประชุมคณะกรรมการโครงการเยียวยาฯ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ประชุมคณะกรรมการ ศพก. กิจกรรมกำจัดผักตบชวา
สำรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืชระดับจังหวัด
ประชาคมเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายเพลแด่พระสงฆ์ที่บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ประชาคมเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว การฝึกอบรมเกษตรกร
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 2560
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DW ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว ติดตามงานโครงการ
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
การจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนปลูกข้าว ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมยุวเกษตรกร
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
    ถ่ายทอดความรู้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
    ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
    พิธีเปิดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก"
    ตรวจสอบสภาพพื้นดินที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเป็นสนิม
    ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
    ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
    ติดตามงานโครงการ
    single command