ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมระดมความคิดเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเสนา
ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
ตรวจ ประเมิน และการจัดระดับการพัฒนา ศพก. ติดตามงานโครงการ
สวดพระอภิธรรม ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ประชุมผ่านระบบทางไกล ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ตรวจรับวัสดุการเกษตร ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร
การประชุมสามัญประจำปี 2559 ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ประชุมเพื่อพิจารณษร่างแผนพัฒนาสามป ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ประชุมการจัดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ติดตามสถานการร์การระบาดของแมลงศัตรูพืช
ประชุมกลุ่ม โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมในการลดต้นทุนการผลิต
ตรวจสอบดครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ขอรับเครื่องดูดแมลง
ประชุมชี้แจงการคัดเลือกพื้นที่เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน มอบเครื่องดูดแมลง
กิจกรรม 5 ส มอบเครื่องดูดแมลง
บริษัทเอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด สัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงบั่ว
แสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประชุมเพื่อปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60
ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ DM ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง สนับสนุนสารชีวภัณฑ์
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง สนับสนุนสารชีวภัณฑ์
งานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ติตามงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ สำรวจพื้นที่นาข้าวที่ที่เกิดการระบาดของเชื้อราและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2560 พิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ประชุมปรับกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัคร แปลงใหญ่ สำรวจพื้นที่นาข้าวที่เกิดการระบาดของเชื้อราและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ประชุมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ อบรมการถ่ายทอดความรู้การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
สำรวจน้ำในพื้นที่คลองชลประทาน ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเรียงร้อยรักปลูกผักและต้นลำพู พิธีทำขวัญข้าว
สัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
โครงการบ้านสวยเมืองสุข ผู้บังคับการกองพลทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตรวจเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกร
สำรวจน้ำในพื้นที่คลองชลประทาน ติดตามงานโครงการ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเรียงร้อยรักปลูกผักและต้นลำพู ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
สัมมนาการขับเคลื่อนดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน สำรวจพื้นที่นาข้าวที่เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โครงการบ้านสวย เมืองสุข ประชุมเพื่อดำเนินการกระบวนการผลิตข้าวพันธุ์ดี
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง การจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืชระดับจังหวัด
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
ติดตามสถานการณ์น้ำ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง อบรมแนวทางการปฏิบัติและบทลงโทษของข้าราชการ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชุมขึ้นทะเบียนทำนาแปลงใหญ่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ตรวจสภาพพื้นทแหล่งน้ำในคลองหลัก ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่
ชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ สำรวจน้ำในพื้นที่คลองชลประทาน
เยี่ยมเยียนติดตามนาแปลงใหญ่ อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลานฤดูนาปรัง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบบันทึกอาสาสมัครเกษตร
ประชุมรับฟังคำชี้แจงและร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ติดตามสถานการร์น้ำ
สำรวจน้ำในพื้นที่คลองชลประทาน  
อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช  
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง  
ติดตามงานโครงการ  
การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด  
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง  
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง  
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง  
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง  
ตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง