ร่วมรับนโยบายในการบริหารจัดการน้ำ ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ร่วมพิธีเปิดประตูสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 6 สัมมนา เรื่อง "กองทุน FTA"
ประชุมเตรียมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบแปลงใหญ่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย
ตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม
ติดตามงานโครงการ ตรวจสอบพื้นที่น้ำล้นตลิ่ง
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.
งานวันสาธิตการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ติดตามความเสียหายเบื้องต้นของอุทกภัย
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อบรมครูฝึกระดับอำเภอ
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์น้ำ
แนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประชุมหาข้อสรุปพื้นที่การเกษตร
เตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประชุมผ่าน web conference
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
เตรียมความพร้อมในการอบรมการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตรวจสอบเครื่องสีข้าว ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
อบรมการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ (เพลี้ยกระโดด) ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รายงานข้อมูลน้ำท่วมขัง
ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโยบายฯ ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อย.
ประชุมคณะทำงานการควบคุมภายใน ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน field day ประชุมชี้แจงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
ประชุมแผนงานนาแปลงใหญ่ ประชุมชี้แจงพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง
สำรวจพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เยี่ยมเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เตรียมสถานที่จัดงาน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เยี่ยมศูนย์ ศดปช. ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดตามการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ประชุมพบปะสมาชิกแปลงใหญ่ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ประชุม web conference ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร cell ต้นกำเนิด ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
งานรับขวัญแม่โพสพ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดตามสถานการณ์น้ำทั่วมนาข้าว ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
สำรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เยี่ยมเยียนพื้นที่นาข้าว ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
เยี่ยมเยียนเกษตรกร ติดตามงานโครงการ
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สรุปข้อมูลทุ่งรับน้ำ
เยี่ยมเยียนเกษตรกร อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
สัมมนาชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ติดตามงานโครงการ กิจกรรม KICK OFF
ประชุมพิจารณาร่างแผนสามปี ขึ้นทะเบียนและปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตรวจสอบพื้นที่ ประชุมผ่าน web conference
ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ติดประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ตรวจสอบพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ประชาคมเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
สำรวจพื้นที่นาข้าว ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ออกติดตามสถานการณ์น้ำ สัมมนาจัดเวทีพัฒนาและค้นหา smart farmer
ประชุมชี้แจงฯ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
ตรวจสอบพื้นที่ ประชุมการจัดงานพระราชพิธีฯ
    ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
    ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม
    ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
    ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
    ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
    ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
    ประชุมรับรองข้อมูล กกช.2ค ระดับตำบล
    ประชุมรับรองข้อมูล กกช.2ค ระดับตำบล
    ประชุมรับรองข้อมูล กกช.2ค ระดับตำบล
    สำรวจพื้นที่ติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
    ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
    ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
    ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการ 5 ประสาน
    เยียมเยียนและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ
    ประชุมการจัดทำ MOU
    ประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการแปลงใหญ่
    ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูพืช
    ประชุมรับรองข้อมูล กกช.ค ระดับตำบล
    อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
    ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากฝนตกชุก
    ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.
    ประชุมขัยเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่
    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามงานโครงการแปลงใหญ่
    ประเมินผลการประกวด ศจช.
    ประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ศดปช.
    สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว