อบรมให้ความรู้โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 การคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 การคัดเลือกกลุ่มไร่นาสวนผสม
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 การคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชน
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามงานโครงการ
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตั้งสถานนีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ปล่อยแตนเบียน
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน นายกรัฐมนตรีปลูกป่าให้แผ่นดิน
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประชาคมชุมชนเมือง ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าว ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ประชุม ก.ช.ภ.จ.อย. ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ติดตามสถานการ์อุทกภัย ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ตรวจการทำลายของศัตรูมะพร้าว ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว  
พิธีเจริญพระพุทธมนต์  
สัมภาษณ์รายการครอบครัวข่าว 3  
โครงการคลินิกเกษตร  
ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101  
โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา  
ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101