นายสำราญ สาราบรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิติโยภาส
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือนมกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
     
   

วิสัยทัศน
บทบาทหน้าที่
อัตรากำลัง
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผน ผล การเยี่ยมเยียนระดับทีม
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
 
 
   
   
   
   


 
ตุลาคม 2561  
การกสิกรรมมูลค่าพืชเศรษกิจที่สำคัญ สถิติการเพาะปลูก พื้นที่ปลูก
พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี2559/2560
 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ปี2559/ 2560
 
จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในภาคเกษตรกรรม
  เทคโนโลยีโดยทั่วไป
 
พื้นที่จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
   
ลักษณะ/เกษตรกรรมโดยทั่วไปของอำเภอเสนา
 
จำนวนครัวเรือนและเกษตรกร จำแนกตามสิทธิ์ที่ดินทำกิน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
       
อ่านต่อ>>
 
                     
 
โครงการศาลาเรียนรู้  
ทำเนียบ smart farmer ต้นแบบ
 
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินเนินงาน
กรรมการศูนย์ศัตรูพืช
 
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
การประชุมเครือข่าย ศพก.
ข้อมูลการปลูกข้าวจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ
 
การประเมินและจัดลำดับ ศพก.
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน
 
แนวทางการพัฒนา ศพก.
บทบาทและภารกิจของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
แบบสรุปข้อมูล ศพก.
แบบติดตามนิเทศงานโครงการ ศจช.
 
 
แบบรายงานผลการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
       
อ่านต่อ>>
 
                     
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนหอมแผ่นดิน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยย้อนยุคเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ผักสวย รวงข้าวใส ไร้สารตกค้าง
วิสาหกิจชุมชนปั้มน้ำมันชุมชนตำบลมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลชายนา
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์คลองรางจระเข้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตำบลมารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนไตรธนะวารีทิพย์ บ้านกระทุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองมโนราห์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำการเกษตรตำบลบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนกล้วยเบรกแตก
วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาแดงร่วมใจพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเพาะปลาสวยงามเจ้าเสด็จ
วิสาหกิจชุมชนเศราฐกิจพอเพียงบ้านคลองลาว
วิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเจ้าเสด็จ
วิสาหกิจชุมชนค้าน้ำมันและอุปกรณ์การเกษตรชายนา
วิสาหกิจชุมชนบ้านรางกระเดื่อง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกร้าหวายป้าทุเรียน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรตำบลสามกอ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตะกร้าหวายป้าแสวง
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสำเภอทอง
วิสาหกิจชุมชนกระยาสารทแม่รัตนา
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองมอญ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้ามารวิชัย
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบันได้ช้าง
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่ทองใบ
วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตำบลบ้านแพน
วิสาหกิจชุมชนวู๊ด แอนด์ แบมบู
วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านมาบศาลา
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรรินรณี
วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านดอนทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้าเจ็ด
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษ (บ้านแพน)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสาลีร่วมใจ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
อ่านต่อ>>

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ แบบ 9101-3
แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ แบบ 9101-3 เพิ่มเติม
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
สมุดบันทึกค่าแรงงาน บช.11
สรุปการจ่ายค่าแรงงาน บช.12
สรุปการเบิกจ่ายโครงการ 9101
ขั้นตอนการหักภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
แนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
วิธีคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
   
   
   

 
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
อำเภอเสนา
ตำบลบ้านกระทุ่ม
ภาพถ่ายแปลงนาเกษตรกร
ตำบลบ้านแพน
ตำบลบ้านแถว
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ตำบลเจ้าเจ็ด
ตำบลชายนา
 
ตำบลสามกอ
ตำบลสามตุ่ม
 
ตำบลบางนมโค
ตำบลลาดงา
 
ตำบลหัวเวียง
ตำบลดอนทอง
   
ตำบลมารวิชัย
ตำบลบ้านหลวง
 
ตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลเจ้าเสด็จ
 
ตำบลรางจรเข้
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
       
อ่านต่อ>>
 
                     
 
กษ.02 ระดับอำเภอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
     
     
     
       
       
       
       
   
 
                 
>>>
การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
>>>
การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
>>>
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหัวเวียง
>>>
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหัวเวียง
>>>
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหัวเวียง
>>>
หนอนหัวดำมะพร้าว
>>>
การกำจัดเชื้อราในนาข้าว
>>>
โรครากเน่า
>>>
โรคแคงเกอร
>>>
โรคทริสเตซา
>>>
โรคใบแก้ว
>>>
โรคใบแก้ว โรคข้าว โรคเน่าคอดิน โรคเมล็ดด่าง โรคราน้ำข้าว โรคราสนิมขาวในผักบุ้ง โรคเหี่ยว
>>>
โรคไหมเพลี้ยไฟ โรคโคนเน่า เพลี้ยจักจั่น โรคเมาตอซัง
   
   
 
 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 
แปลงใหญ่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่  
แผนปฏิบัติงานรายแปลงประจำปีงบประมาณ ปี 2560
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
       
       
       
       
 
อ่านต่อ>>
 
อ่านต่อ>>
 
                 
 

 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ  
รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
กลุ่มความพร้อมปานกลาง
ข้อมูลสมาชิก
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มความพร้อม
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฯ
รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มความพร้อมมาก
 
รายชื่อปราชญ์เกษตร
 
 
 
 
   
 
     
     
     
     
       
       
       
       
 
อ่านต่อ>>
 
อ่านต่อ>>
 
 
 
       
       
       
หน้าที่ 3>หน้าที่ 2>หน้าที่ 1
       
 
 
ศูนย์บริการฯ (ศ.02)
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
วิสาหกิจชุมชน
คลินิกเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร DW
สารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ภัยธรรมชาติ
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
ทะเบียนสินทรัพย์
สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี
farmbook
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
gap  online
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย
smart farmer
   
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
   
โยนภาพข่าวกรมฯ
   
ก.พ.ร คู่มือประชาชน