ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร  
 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กร
 
การกสิกรรมมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
 
ประชากรและแรงงานภาคเกษตร
 
พื้นที่จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
จำนวนครัวเรือนและเกษตรกร
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
   
   
   
   
       
 
                 
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 18 พฤษภาคม 2559  
รายงานการปลูกพืชจังหวัด
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 1 มิถุนายน 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 8 มิถุนายน 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 21 มิถุนายน 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 28 มิถุนายน 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
 
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 2 สิงหาคม 2559    
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 16 สิงหาคม 2559
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 23 สิงหาคม 2559
รายงานพืชรายเดือน วันที่ 30 สิงหาคม 2559