อบรมการผลิตฮอร์โมนไข่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดง  
 
แผนที่ศูนย์จัดการดิน/ปุ๋ย ชุมชน ตำบลหัวเวียง
 
แบบถอดองค์ความรู้ ศดปช. ที่ประสบความสำเร็จ