โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย  

รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลหัวเวียง

แผนการจัดเวทีประชาคมโครงการฯ
ใบสมัครปนข.02 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฯ
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลสามตุ่ม
   
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลสามกอ
   
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลลาดงา
   
 
ายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลรางจรเข้
   
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลมารวิชัย
   
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลบ้านหลวง
 
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลบ้านโพธิ์
   
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลบ้านแพน
   
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลบ้านแถว
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลบ้านกระทุ่ม
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลบางนมโค
   
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลดอนทอง
 
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลชายนา
   
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลเจ้าเสด็จ
   
รายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 56 - 58 จากที่ตั้งแปลงฤดูนาปรัง ปี 2560
ตำบลเจ้าเจ็ด