กลุ่มผู้ใช้น้ำการเกษตรตำบลบ้านหลวง  
บ้านหลวงพอเพียง
บ้านศาลาแดงร่วมใจพัฒนา
ปั้มน้ำมันชุมชนมารวิชัย
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองลาว
โฮมสเตย์รางจรเข้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเจ้าเสด็จ
ไตรธนะวารีบ้านกระทุ่ม
บ้านรางกระเดื่อง
กลุ่มแม่บ้านคลองมโนราห์
กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรตำบลสามกอ
กล้วยเบรกแตก
เศรษฐกิจพอเพียงสำเภาทอง
เพาะปลาสวยงามเจ้าเสด็จ
เกษตรยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองมอญ
บ้านหลวงเย็บจักรอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบันไดช้าง
ทำนาบ้านหลวง
ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีตำบลบ้านแพน
แปรรูปอาหารหัวเวียง
วิสาหกิชุมชนผลิตและแปรรูปข้าวบ้านโพธิ์
ค้าน้ำมันและอุปกรณ์การเกษตรชายนา
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านมาบศาลา
กลุ่มตะกร้าหวายป้าทุเรียน
ขนมบ้านดอนทอง
กลุ่มตะกร้าหวายป้าแสวง
ผลิตข้าวปลอดสารพิษ (บ้านแพน)
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลบ้านหลวง
หอมแผ่นดิน
กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ
     
       
 
                 
 
กระยาสารทแม่รัตนา  
แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ (สวช.01)
กลุ่มกระเป๋าผ้ามารวิชัย
 
สมุนไพรแม่ทองใบ
 
วู๊ด แอนด์ แบมบู
 
กลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
 
บ้านสมุนไพรรินรณี
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้าเจ็ด
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสาลีร่วมใจ