นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สสก.1 จังหวัดชัยนาท
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (มาตรการที่ 4)
กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2 (โครงการกลุ่มศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)               
โดยมีนายไพศาล  สังข์มงคล  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมติดตามงานฯ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคลองสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา