นายนนท์  สมานหมู่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4)
กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดหมู่ที่ 5 (โครงการ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง)
ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น.
ณ กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ด หมู่ที่  5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา