นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4)
กลุ่มบ้านเกาะกลาง (โครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้บ้านเกาะกลาง)
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา