นายสัณฑวุฒิ  วิทยาภรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่4)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านดอนทอง (โครงการกลุ่มอาชีพบ้านบางหมอ ตำบลดอนทอง)
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านดอนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา