นายสัณฑวุฒิ  วิทยาภรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่)
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.4 ตำบลดอนทอง  (โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.4 )
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น.
ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา