นายสัณฑวุฒิ  วิทยาภรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4)
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง (โครงการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลดอนทอง)          
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น.
ณ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา