นายสมเกียรติ  แสงสว่าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 
โดยมีนายเฉลิมชัย  สระบัว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเสนา
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา