นางสาวอริสา  ฉายรัศมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ตามมาตรการที่ 4) 
กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2 (โครงการกลุ่มศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559  เวลา 10.00 น.
ณ โครงการกลุ่มศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา