นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
ประชุมชี้แจงโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ตามมาตรการที่ 4)
โดยมีนายเฉลิมชัย  สระบัว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเสนา เป็นประธาน  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559  เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา