นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ตามมาตรการที่ 4)
กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมารวิชัย และกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อสร้างรายได้
โดยมีนายเฉลิมชัย  สระบัว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเสนา ร่วมติดตามงานโครงการฯ
ในวันพฤหัสบดีที่  23 มิถุนายน 2559  เวลา 12.00 น.
ณ ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา