นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนางประทุม  สีนากสุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
ติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ตามมาตรการที่ 4)
กลุ่มเมล่อนเพื่อบรรเทาภัยแล้งของเกษตรกร (โครงการเมล่อนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง หมู่ที่ 3) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559  เวลา 14.00 น.
ณ กลุ่มเมล่อนเพื่อบรรเทาภัยแล้งของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา