นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1)
และกลุ่มอารักขาพืช จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559  เวลา 10.00 น.
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา