นายสุรสีห์ เรือนทอง
เกษตรอำเภอเสนา


นางประทุม สีนากสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสา ฉายรัศมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวมะลิ ทองคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายสมเกียรติ แสงสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นายสัณฑวุฒิ วิทยาภรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


นางสาวดุสิตตา ศรีกระจิบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธนิตานันท์ สีหวัฒน์รวี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางฉลวย อินทนาคา
พนักงานทำความสะอาด