แผนที่แสดงพื้นที่นาข้าวในเขตพื้นที่ Zoning  
 
แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
แผนที่เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว
 
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นทีี่ตำบลในอำเภอเสนา
 
แผนที่แสดงเขตชลประทาน
 
แผนที่แสดงชุดดิน
 
การจัดการพื้นที่การผลิตข้าว
 
การจัดการพื้นที่การผลิตผักบุ้ง